БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ – БЪЛГАРИЯ ПРЕС

е-консулски услуги постер

РАБОТИ ЛИ ПРОЕКТ “е-консулски услуги“ !?

от

Хронология на (НЕ)осъществяване на проект за е-консулски услуги по дати и събития.

(1) На 4-ти април 2014 г. на сайта на МВнР е поместено прессъобщение на МВнР за започване на изграждане на проекта за е-консулски услуги. Той ще се осъществява въз основа на сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-35/23.04.2014 г. с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От страницата на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България можем да се информираме по-пълно за финансирането на проекта. От там виждаме начална дата на договаряне 14-ти март 2014 г. В проектът е заложено разработване и внедряване в експлоатация на пакет електронни административни услуги “Приемане и обработване на заявления за български лични документи” (в т. ч. за лична карта и паспорт).

Предвидено е разработване и внедряване в експлоатация на пакет електронни административни услуги “Проверка на удостоверени от консулските служби документи на български и чужди граждани” във връзка с предоставянето на административни услуги по чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Одобрен  е бюджет за проекта – безвъзмездна финансова помощ в размер : 751 625 лева (в т.ч. Финансиране от ЕС: 638 881 лева). Няма да се спираме на техническата част на проекта. Важни са целите и как са реализирани. Предвидено е и разработване и отпечатване на учебни материали.

Номерът с отчитането на средства

Предвидена е голяма рекламна кампания включваща: пресконференции – 2 бр.,информационни дни – 5 бр. ,проект за визуализация 1бр. Публикации в пресата и електронните медии – 4 бр., плакати – 2000 бр. ,  диплянки – 3000 бр., банерфиксове – 10 бр.,  химикалки, блокнот, USB флаш памет, тениски, папки – 1000 бр., интернет банери – 7 бр.
Ето линк с подробно описание на рекламната кампания.

В самото начало на проекта

(2) На 6-ти август 2014 г. на сайта на МВнР в раздел “Новини“ е отразено изпълнението проекта е-консулски услуги с линк към предишното прессъобщение.

(3) На 19-ти януари 2015 г. на сайта на Агенция по обществени поръчки е публикувана обществена поръчка с номер: 00105-2015-0001 от МВнР по  открита процедура и е зададен краен срок 4-ти март 2015 г. Публикувани са и следните документи: Решение за откриване на поръчка, Обявление за поръчкаДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Същият ден на сайта на МВнР е обявена процедурата. На тази страница са публикувани и всички други документи, свързани с процедурата и последвалите събития.

Тук важно е да се отбележи, че в документацията е заложен срок за изпълнение от 9 месеца, т.е. до 23-ти Септември 2015 г. Също се съобщава, че Република България има 88 консулски служби в дипломатическите и консулските си представителства зад граница.

Изборът на изпълнител

(4) На 5 март 2015 г. пет членна комисия отвори постъпилите общо 4 оферти в присъствието на представители от страна на кандидат изпълнителите. Офертите по реда на подаването им бяха от следните фирми: “Контракс“ АД, “Айсиджен Корпорейшън“ ООД, “Индекс България“ ООД и Консорциум “Качествено административно обслужване“.

(5) На 11-ти май 2015 г. комисията, отговаряща по тази обществена поръчка публикува протоколите за разглеждане, оценка и класиране на кандидат офертите и решението с класирането на участниците.  Обявена е фирмата изпълнител “Контракс“ АД и срока за изпълнение от 9 месеца.

(6) На 10-ти юни 2015 г. са публикувани обявление за възложена обществена поръчка и договор с фирмата изпълнител. Това става 1 година и 2 месеца след началото на проекта. Още от тук е видно, че крайна дата за завършване 31-ви октомври 2015 г. няма как да бъде изпълнена, след като е даден срок за изпълнение на “Контракс“ АД от 9 месеца !

(7) На 2-ри септември 2015 г. е удължен срокът за изпълнение на проекти по 7 процедури до 31.12.2015 г., една от които е и тази за “е-консулските услуги“. Дори и с добавеният аванс от 2 месеца, той не се вписва с този, описан в процедурата по договора  с “Контракс“ АД от 9 месеца !

Замазване на положението

(8) На 5-ти ноември 2015 г. – Пресконференция в пресклуб на БТА в София. Проектът е представен от Раковски Лашев, Директор на дирекция “Консулски отношения“ в МВнР. Г-н Лашев информира за нуждата от тези услуги от нашите сънародници в чужбина над 1,5 милиона души. Според Юлияна Хаджичонева, координатор „Мониторинг и контрол“ на проекта, изпълнението му закъснява спрямо предвидените 18 месеца, само с 2 месеца, но ще е готов до края на декември. Ръководителят на екипа по проекта във фирмата основен изпълнител “Контракс“ АД, Драгомир Манов съобщи, че проекта е реализиран и работи. Според IT координаторът на проекта в МВнР Валентин Ангелов , до днес в България не е бил създаван такъв проект в такъв мащаб въобще! На сайта на БТА може да видите запис на пресконференцията отностно е-консулските услуги.

За Пресконференцията в публикация на Computerworld се съобщава, че до края 2015-та българите в чужбина ще могат да използват услугите. Цитат: “До края на настоящата година гражданите и бизнеса ще имат достъп до електронни консулски услуги, обявиха от Министерството на външните работи (МВнР).“

Бърз край за “спазване” на срока

(9) На 11-ти декември 2015 г. на страницата на Портала за обществени консултации, Министерски съвет пуска за обсъждане “Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет“ . От него става ясно , че е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в два подзаконови нормативни акта. Това са “Правилника за издаване на българските лични документи” и “Тарифа № 3” за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Обсъждането е приключило на 25-ти декември 2015 г. Публикувани са ДОКЛАД на Министър Митов до Министерски съвет и ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

(10) На 12-ти декември 2015 г. публикация във вестник “Труд“ информира, че само след няколко месеца ще бъдат пуснати електронните консулски услуги. Може да прочетете статията – “Българите ще вадят документи от чужбина“.

(11) На 30-ти декември 2015 г. на официалната страница на правителството е публикувано съобщение за решение на заседание. В него се казва: “Правителството одобри промени в два подзаконови нормативни акта – Правилника за издаване на българските лични документи и Тарифа №3 за таксите“. А малко по-долу в съобщението е обявено следното: “МВнР приключва работата си по изпълнение на проект за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги“.

Начало на НЕработещите е-консулски услуги

(12) На 16-ти януари 2016 г. е обявена Информация за изпълнение по договор за обществена поръчка по проекта e-консулски услуги. В документа е записан срок на изпълнение както следва – Начална дата: 04.06.2015 г. и Крайна дата: 23.12.2015 г. и усвоената сума 442840 лева без ДДС. Сумите са изплатени, а проектът е обявен за ФИНАЛИЗИРАН !

(13) На 20-ти януари 2016 г. в Комисия по политиките за българите в чужбина, в дневния ред точка втора за обсъждане е: “Електронни консулски услуги за българските граждани извън страната“. В стенограма на заседанието четем изказването на Валентин Модев, началник отдел „Двустранни консулски отношения и консулска защита”, което ни съобщава следното: “Паралелно с това, за да може да стигне до по-широк кръг от граждани, беше разработена и програма за информационна пропаганда и публичност на проекта“. Според заместник-министърът Христо Ангеличин системата е завършена успешно и обещава, че до юни вече ще може да даде и статистическа информация на Комисията и първи впечатления за нейната работа.

(14) На 4-ти май 2016 г. е изпратено становище на Министърът на вътрешните работа Румяна Бъчварова до Комисията по политиките за българите в чужбина относно проблеми свързани с адресната регистрация и издаването на документи за самоличност на български граждани, живеещи извън територията на Република България. Според Министър Бъчварова цитираме: “Въпросът не може да бъде решен, тъй като няма единно мнение за това в как и в кой нормативен документ следва да се извърши промяна“.

Похлупакът на нагластта

(15) На 22-ри юни 2016 г. на заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина в Народното събрание, Раковски Лашев – Директор на Дирекция “Консулски отношения“ в  МВнР съобщава пред депутати: “в презентацията, която направих, посочих, че ние проекта го завършихме през месец декември, на 23 декември 2015 г., а реално системата започна да действа от месец април. Имаше известен период, в който изграденото оборудване трябваше технически да бъде свързано със системите на Министерството на вътрешните работи. Така че реално системата е в експлоатация от април.“ По повод на това, колко души са ползвали системата за тези близо три месеца работа г-н Лашев информира следното: “от изпълнението на проекта и от въвеждането на системата в експлоатация от месец април тази година имаме само 1 заявление за издаване на паспорт. Заявителят е подал заявлението и другите документи, подписани с КЕП издаден в САЩ и системата не ни позволи да обработим молбата и да издадем български личен документ.“,

Насила хубост

(17) Към 16-ти юли 2016 – СИСТЕМАТА е-консулски услуги, не само НЕ РАБОТИ, но и тъне в пълно медийно и информационно затъмнение. 7 месеца след удължения срок и усвоените пари, българите в чужбина не само не са научили за услугата, но и на практика не могат да я използват. Очаквайте пълно описание на проблема във втората част на тази статия . “(НЕ)ДОСТЪПНИТЕ Е-УСЛУГИ“ или КАК ЕДНО СДРУЖЕНИЕ ВЛЕЗЕ В РОЛЯТА НА ДОН КИХОТ В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ИЗПОЛЗВА ЕЛЕКТРОННИТЕ КОНСУЛСКИ УСЛУГИ!

Ще ви запознаем с разговори и кореспонденция с всички действащи лица, мнения и коментари и най-вече, ЗАЩО все още системата не работи и КОЙ дръпна кабела от сървъра! Ще има ли наградени дипломати за добре свършената работа? Какъв е облогът между висшите дипломати за броя на обслужените клиенти от новата услуга? Пазарлъци вместо решения… Мнения на две от петте фирми, издаващи КЕП и как да работите с него…

Ще зададем и всички въпроси без отговори до момента с надеждата да открием отговорите, а на липсващите ще търсим в съда!

Трити основни изисквания за да ползвате е-консулски услуги са:

– наличие на квалифициран електронен подпис;
– наличие на документ за самоличност, издаден в последните 59 месеца;
– наличие на биометрични данни.

И на последно място.
Е-услугите се намират на адрес: https://e-services.mfa.bg. Ще ви запознаем с начина на ползването им в отделна тема. Може да видите как изглеждат работните екрани: снимка1, снимка2, снимка3

Съобщението за грешка изглежда така:
грешка при регистрация

А ето и грешката към днешна дата, изписана и в двата работни браузъра – IE и Firefox:

ie-error ff-error

Очаквайте продължение…

 

Петър Анастасов
www.BulgariaPress.com

Вашият коментар

Вашият имейл няма да се публикува.

*

Послено от !ИЗБРАНО