БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ – БЪЛГАРИЯ ПРЕС

ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА И КОНСУЛСКИ УСЛУГИ ЗАД ГРАНИЦА

от

Какво е нужно да знаем ако пътуваме или живеем зад граница за дейността и услугите, които са на наше разположение от Консулите на Република България. С какво може да ни се съдейства и какво е важно да знаем за да ползваме тези услуги бързо, точно и без проблеми. Ще се опитаме да разделим темата на няколко части. Права и задължения на гражданите зад граница и предоставяни услуги, които могат да ползват, както от българска страна, така и от съответната държава. И така.

I ЧАСТ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУСА НИ В ЧУЖБИНА

За да определим правата си, най-важно е да определим статута си и целта, с която се намираме в определена държава, като туризъм, работа или сме просто членове на семейство на граждани на друга държава. Също от значение е и срока на пребиваване. Редно е да знаете, че под израза „обичайно местопребиваване“ се има предвид къде живеете повече от 185 дни в календарната година поради лични и професионални връзки, важно е при издаване на документи за правоуправление на МПС, при заплащане на данъци и деклариране на доходите Ви. Ще разгледаме два случая, засягащи най-голямата част от гражданите на Република България, а именно пътуване и пребиваване в чужбина.

Списък на 198 държавите, за които е НЕОБХОДИМА или НЕ Е виза за краткосрочен престой до 3 месеца – вижте в сайта на  Министерство на външните работи на Република България – ЛИНК (*актуализацията е към 01/01/2016).

Ето и един списък с връзки към сайта на Европейския съюз и МВнР за да откриете повече информация за вашия статут:

1)Пътуване в чужбина:

1.1 На български граждани:
 – Пътуване в Евросъюза и държавите от Шенгенското пространство
 – Пътуване до други държави (сайт на МВнР – изберете държава)

1.2 На членове на семействата на европейски граждани от държави извън ЕС:
 – Пътуване в Евросъюза и държавите от Шенгенското пространство
 – Пътуване до други държави (сайт на МВнР – изберете държава)

2) Пребиваване в чужбина според статуса Ви:

2.1 В държави от Европейски съюз от български (европейски) граждани:
 – Студенти, членове на семействата им
 – Работещи и пенсионери
 – Търсещи работа
2.2 В ЕС от членове на семействата на граждани на ЕС, от държави извън ЕС:
 – Студенти и членове на техните семейства
 – Работещи и пенсионери
2.3 В държави извън Европейския съюз:
 – информация ( сайт на МВнР – изберете държава)

3) Пребиваването в Европейския съюз се дели на:

– Краткосрочно (до 3 месеца)
– Дългосрочно
(над 3 месеца)
– Постоянно пребиваване (над 5 години)

За още информация и въпроси използвайте новият сайт на Европейския съюз. Порталът е и на български език. Повече информацияТУКЗа всички въпроси свързани с пътуване и престой в чужбина, сайта на Министерството на външните работи ще ви предложи информация също. ЛинкТУК.

Също много важен е въпроса за ОТВЕЖДАНЕ НА ДЕЦА ЗАКОННО в друга държава.  Тук не говорим само за родените в България деца, а и за родените в чужбина на поне един от двамата родители български граждани, защото веднъж завърнали се в България те попадат под юрисдикцията на този закон и е напълно възможно да не може да напуснат обратно родината на свои родител/и. Затова е важно да се запознаете какви са необходимите документи за пътуване на деца в чужбина.  В много случаи неправомерното отвеждане или невръщане (задържане) на дете е отчасти последица от незнанието на т.нар. „отвличащ родител“. Обикновено родителите не знаят условията, при които могат да се предвижват през граница с децата си, или стъпките, които трябва да предприемат, когато пътуват в чужбина законно с тях. Повече информация може да прочете – ТУК.

 

II ЧАСТ – КОНСУЛСКИ УСЛУГИ и ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

За да намерите къде е най-близкото до вас Дипломатическо представителство (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) изберете от списъка в сайта на МВнР – ТУК. Ще откриете информация за условията за конкретната държава, адреса на представителството и какво е необходимо при пътуване/престой да знаете.

КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ В КОНСУЛСТВАТА ЗА ВАС:

(извадка от сайта на МВнР, най-важните са удебелени)

 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.
 • Да Ви предоставят основна информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава.
 • Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установения ред: лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.
 • Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.
 • Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.
 • Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.
 • Да Ви изготвят нотариално завещание.
 • Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт).
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.
 • Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.
 • Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация.
 • Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи и близките им.
 • В случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт – да информират близките Ви, както и да Ви окажат възможното съдействие.
 • В случай на арест, да уведомят близките Ви и да съдействат те да Ви посетят в затвора; при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора; да настояват пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
 • Да установят контакт с местните полицейски власти и да изискат информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.
 • Да окажат съдействие при издирването на наследство чрез властите на съответната държава.
 • Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Цените на извършваните Консулски услуги може да видите – ТУК.

Разбира се тълкуването на написаното в много случаи зависи основно от капацитета на посолството/консулството ни и конкретния персонал, защото както може да се забележи доста от нещата не са конкретизирани.  Със сигурност обаче министерството е описало какво:

КАКВО НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВЯТ В КОНКУЛСТОТО ЗА ВАС:

 • Да Ви осигурят визи за други държави.
 • Да Ви осигурят резервация за пътуване и хотел.
 • Да приемат на съхранение Вашия багаж и ценности.
 • Да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България.
 • Да Ви осигурят адвокат.
 • Да Ви осигурят преводач (освен в случай на задържане) и телефонни услуги.
 • Да обменят валута.
 • Да извършват пощенски или банкови услуги.
 • Да платят разноските Ви за правни услуги.
 • Да Ви представляват при съдебни процеси.
 • Да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора.
 • Да бъдат страна по дела срещу български граждани и да покриват разходи по дела от наказателен, търговски, трудово-правен или граждански характер.
 • Да Ви предоставят правни съвети или консултации.
 • Да се намесват за разрешаването на търговски спорове в полза на български граждани.
 • Да покриват разходите за кремиране или погребение на починали в чужбина български граждани. Както и за транспортиране на урната с праха или ковчега с тленните останки на починалия до България.
 • Да предоставят заеми или да се ангажират със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ/пребиваване в болнично заведение.
 • Да бъдат гаранти по заеми или други финансови операции.
 • Да Ви осигурят разрешение за работа.
 • Да Ви съдействат за получаване на разрешение за постоянно пребиваване.
 • Да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки.
 • Да разследват престъпления.

Много от изброените неща, които не правят дипломатическите ни представителства би било редно да правят, но това е друга тема и не сме компетентни да обсъждаме.

Ако мислите, че са ви нарушени основните човешки права, но имате невъзможност да поемете разходите си за защита, във всички държави членки на ЕС съществува системи за правна помощ. Повече информация в правния раздел в сайта на Европейския съюз – ТУК.

Прочетете също на български език ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, както и може да потърсите правата си в Европейския съд за правата на човека. Как да подадем жалба и да сезираме съда, както и какви документи са необходими, прочетете на български в сайта на ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА в Страсбург. Вижте също и как, къде и за какво се образува съдебно производство на страницата на сайта на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ. Не на последно място е редно да знаем при проблеми и нужда от помощ, че можем се обърнем ида подадем жалба до ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН.

На редовете на BulgariaPress вече писахме по темата за издаване и преиздаване за документи за правоуправление на МПС и табели на автомобилите в рамките на Европейския съюз. Ето темата – ТУК.

Желаещите да задават въпроси, могат да го направят
във Facebook в група – (BG) ПОСОЛСТВО / КОНСУЛСТВО
Очакваме Ви !

П.Анастасов
www.BulgariaPress.com

Вашият коментар

Вашият имейл няма да се публикува.

*

Послено от !ИЗБРАНО